Warunki płatności

Podstawową formą płatności w Rako Optyk Serwis jest pobranie, czyli zapłata gotówką w momencie odbioru dostarczonego przez firmę kurierską towaru.

Istnieje możliwość zastosowania odroczonej formy płatności na mocy porozumienia między Rako Optyk Serwis a Kupującym. W takiej sytuacji płatność powinna być dokonana w nieprzekraczalnym terminie ustalonym indywidualnie. Za dzień zapłaty ustala się dzień wpływu należności na rachunek bankowy Rako Optyk Serwis wskazany na fakturze Vat.

W przypadku nieterminowego uregulowania płatności, Kupującemu mogą zostać naliczone ustawowe odsetki za zwłokę oraz cofnięcie naliczonych rabatów.

W przypadku uregulowania przez Kupującego należności za jedną przesyłkę w sytuacji zalegania z płatnościami z tytułu realizacji poprzednich zamówień, Rako Optyk Serwis ustala na poczet której z zaległości zaliczy otrzymaną zapłatę.